woman avatar

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường


- Mã Ngành: 7850101
- Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
- Tổ hợp xét tuyển:B00, C02, D90, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường là ngành học đào tạo sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý các loại tài nguyên và môi trường, có đủ phẩm chất và kỹ năng chuyên môn để sống và làm việc trong ngành tài nguyên, môi trường. Quản lý được tình hình tài nguyên, môi trường khu vực mình làm; có kiến thức cơ bản về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên và môi trường. Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về các tài nguyên thiên nhiên như;khoáng sản và năng lượng, đất, nước, không khí, rừng, đa dạng sinh học… Học về quản lý ô nhiễm môi trường, quy hoạch môi trường, luật và chính sách tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường, công nghệ xử lý chất thải.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được học hỏi về những kiến thức chuyên ngành liên quan đến:  - Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường  - Kinh tế môi trường  - Đánh giá tác động môi trường  - Quy hoạch bảo vệ môi trường  - GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên – môi trường  - Quản lý và xử lý chất thải rắn  - Quản lý và bảo vệ nguồn nước  - Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đất  - Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học  - Kiểm soát và xử lý khí thải  - Quản lý tài nguyên và môi trường du lịch  - Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng  - Mô hình hóa quản lý tài nguyên và môi trường  -  Phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường (Viện của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường) đã xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) Viện có một hệ thống Phòng thí nghiệm (PTN) được đầu tư hoàn chỉnh từ ngân sách của Nhà trường và dự án hợp tác quốc tế, gồm 11 phòng thí nghiệm (PTN Xử lý nước thải, PTN Xử lý nước cấp, PTN Độc học MT, PTN xử lý khí thải, PTN Xử lý chất thải rắn, PTN Sinh học MT, PTN Vi sinh môi trường, PTN Phân tích môi trường, P. Thực hành GIS-RS, PTN Phân tích công cụ, PTN nghiên cứu chuyên sâu).
- Vị trí việc làm:Ngành học này trang bị cho sinh viên những kiến thức  và kỹ năng để đạt các khả năng chuyên môn có thể đáp ứng các vị trí  công việc sau: - Nhân viên Hành chính Tài nguyên - Môi trường - Nhân viên Khảo sát Tài nguyên - Môi trường - Cán bộ Quản lý Tài nguyên - Môi trường - Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. - Nhân viên trong các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp,...