woman avatar

Ngành Quản trị nhân lực


- Mã Ngành: 7340101
- Tên ngành: Quản trị nhân lực
- Tổ hợp xét tuyển:A01, C01, D01, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Quản trị nhân lực là việc khai thác, quản lý nguồn nhân lực của tổ chức một cách hợp lý, hiệu quả. Là yếu tố để các công ty, tổ chức quản lý người lao động,  giúp họ phát huy được tối đa năng lực chuyên môn của bản thân và tận tâm, trung thành với công ty. Quản trị nhân lực là những chính sách, quyết định quản lý, có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các nhân viên trong công ty. Do đó, bộ phận Quản trị nhân lực phải có tầm nhìn về chiến lược và luôn gắn bó với hoạt động của doanh nghiệp.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận với các môn học chuyên ngành như: - Thiết kế và phân tích công việc - Tin học ứng dụng trong quản trị nhân lực - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực - Tuyển dụng nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Đánh giá thực hiện công việc - Thù lao và phúc lợi - Kỹ năng phỏng vấn - Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp
- Vị trí việc làm:Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực có thể đảm nhiệm các vị trí như: - Nhân viên Hành chính Nhân sự - Quản lý Nhân sự - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng phòng Phát triển và Đào tạo Nhân lực - Giám đốc Phát triển Đối tác Nhân sự - Chuyên viên Quản lý Đào tạo - Chuyên viên tuyển dụng - Chuyên viên chính sách đãi ngộ, chuyên viên lương - Quản lý Hoạch định nhân sự, đào tạo nhân sự - Chuyên viên truyền thông, xử lý quan hệ nội bộ - Quản lý đào tạo nhân sự, và tư vấn nhân sự. - Chuyên viên quản lý nội dung các trang tin tuyển dụng.